www.grh8ppleg.fora.pl
Forum historyczne

FAQ Użytkownicy Grupy Galerie Rejestracja Zaloguj
Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Szukaj

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grh8ppleg.fora.pl Strona Główna -> DLA: CHĘTNI DO GRUPY
Autor Wiadomość
franekdolas55
AdministratorDołączył: 03 Sty 2010
Posty: 150
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: parczew/lubartów

PostWysłany: Pią 19:38, 12 Gru 2014    Temat postu: INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

STATUT STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO
„ 8PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW „
Z siedzibą w Kocku

Rozdział I — Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 8 Pułku Piechoty Legionów
zwane dalej Stowarzyszeniem działa zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, niniejszym Statutem i posiada osobowość prawną. Podlega nadzorowi Starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia i może być członkiem innych organizacji społecznych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski zaś siedziba władz mieści się w Kocku (21- 150) przy ulicy Marcina Stępnia 6 .
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków wspieranej przez samorząd terytorialny, wojewódzkie i centralne władze oraz sponsorów.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie może używać odznak sztandarów i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.(zał.1a-1c)
5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II — Cele i sposoby działania
6. Celem Stowarzyszenia jest:
1. pielęgnowanie i kultywowanie tradycji oręża Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 8 Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Lublinie w latach 1919 – 1939 oraz stacjonującego w Kocku garnizonu obrony pałacu Firlejów z połowy XVII wieku
2. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej .
3. reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,
5. prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia,
6. czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii wojskowości ,
7. upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych
8. opieka nad zabytkami architektury militarnej ,przemysłowej posiadających wartość historyczną , artystyczną lub naukową
9. kolekcjonowanie broni oraz innych militariów pochodzących z okresu rozwoju wojskowości w Rzeczpospolitej od XVII wieku do czasów współczesnych .


7 .Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Wojsku Polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu;
2. organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową,
3. organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,
4. organizacja szkoleń i seminariów dla przewodników i działaczy społecznych,
5. współdziałanie w zakresie rozwoju sportów obronnych z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi,
6. organizowania wyjazdów i poszukiwań militariów oraz pamiątek po żołnierzach biorących udział w walkach pod Kockiem.
7. pozyskiwanie i zarządzanie obiektami oraz pojazdami wojskowymi , dbałość o ich należyty stan techniczny,
8. dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III — Członkowie, ich prawa i obowiązki
8.Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
9.Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
1. imię i nazwisko
2. adres
3. datę urodzenia
4. oświadczenie o przystąpieniu
5. w przypadku małoletniego poniżej 18 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych
6. w przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,

3. członków honorowych.
11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
13. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4. uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
5. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
6. nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.
14. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3. aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
4. stałego podnoszenia poziomu wiedzy historycznej oraz sportowo-obronnej,
5. udziału w imprezach, konferencjach, seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.
15. Członek wspierający:
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 1, 2, 4, 5, 6.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 pkt. 1, 3, 4, 5.
16. Członek honorowy
1. Za szczególne zasługi może zostać przyznany tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia.
2. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek Honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadał,
7. W przypadkach określonych w § 17 pkt 1, 2, 3, i 6 orzeka Zarząd, a w pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński podając przyczyny skreślenia
8. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 17 pkt 7 i 8.

Rozdział IV
— Organy stowarzyszenia
18. Władzami Stowarzyszenia są
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
5. Komisja Weryfikacyjna do Spraw Członkowskich.
19. Organy władz Stowarzyszenia
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej udzielane jest co roku na Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum) chyba, że Statut stanowi inaczej

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum) chyba, że Statut stanowi inaczej.
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
20. przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, według zasad o których mowa w § 19 ust. 1 nin. Statutu.

Rozdział V— Walne Zebranie Członków
21. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
22. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.
23. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
24. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
25. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
26 . Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
27. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym na czas obrad, bezwzględną większością obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
28. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
29. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek 1 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Uprawnienie to przysługuje także samodzielnie Zarządowi w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków.
30. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
31. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
32. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7. udzielanie absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia członka,
9. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu.

Rozdział VI — Zarząd
33. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
34. Zarząd składa się z 3 do 10 członków.
35. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
1. Prezes lub v-ce Prezes wraz z Sekretarzem.
36. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 8 członków, może ze swego grona powołać Prezydium.
1. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, v-ce Prezes oraz Skarbnik.
37. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.
Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1. przygotowywanie tematyki posiedzeń Zarządu;
2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu;
3. reprezentacja Zarządu na zewnątrz;
4. wykonywanie uchwał Zarządu.

38. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
39. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku.
40. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 2.000,00 zł,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Rozdział VII — Komisja Rewizyjna

41. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
43. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
44. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym w szczególności Zarządzie
2. być karani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej.
45. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli finansowej i statutowej działalności Stowarzyszenia. Regulamin Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.
46. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
47. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
48. W przypadkach określonych w § 43 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
49. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

Rozdział VIII— Sąd Koleżeński
50. Sąd Koleżeński składa z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
51. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
52. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
53. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
54. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
55. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
56. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu;
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. orzekanie w kwestii zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.
57. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
58. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech do dwunastu miesięcy,

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
5. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
6. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział IX — Majątek i fundusze
59. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
60. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
61. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Wysokość składki podlega akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków.
62. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
63. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa lub v-ce Prezesa oraz Skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.
64. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis(y) Prezesa lub innej osoby przez niego upoważnionej z pośród członków zarządu Stowarzyszenia.
65. Władzom i organom Stowarzyszenia zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób w stosunku do których członkowie pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwizani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział X — Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
66. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
67. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
68. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
69. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.Zał 1a - odznaka stowarzyszenia
Stowarzyszenie Historyczne 8 pułk piechoty legionów - będzie używał dwie odznaki wzorowane na odznakach pułkowych z 1921 pierwsza o wymiarach 30x30 mm w kształcie krzyża Ruperta – dwuczęściowa. Ramiona krzyża pokryte były emalią w kolorze granatowym. Na górnym ramieniu krzyża widniała data 1807, przypominająca rok powstania 8 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, którego tradycję dziedziczył 8 pp Leg. Na bocznych zaś i na dolnym ramieniu krzyża rozpisane cyfry (1) i (5) oraz data 1918 – przypominające o początkach odrodzenia się pułku w Polskich Siłach Zbrojnych, które miało miejsce 15 maja 1918 roku w Ostrowi Mazowieckiej. W środku odznaki umieszczony jest emaliowany na czerwono medalion, na którym nałożony został stylizowany monogram (8 PPL.)umieszczona na niebieskiej wstędze o szerokości 6 cm i długości 3 cm

Druga o wymiarach: 40x40 mm. Analogicznie do swojej poprzedniczki, ma formę krzyża Ruperta, a jej kolorystyka, zawarta w 12 promieniach w centralnym medalionie, nawiązywała do barw munduru piechoty (kolor granatowy z żółtymi wyłogami). Pośrodku tego medalionu znajduje się cyfra 8, oznaczająca numer pułku, a na biało emaliowanych ramionach krzyża rozpisany napis „P.P. Leg” i daty 1807 oraz 1918 – nawiązujące do dat zawiązania 8 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz do powołania zalążka 8 pp Leg. na terenie Ostrowi Mazowieckiej. Odznaka będzie emaliowana.


Zał1b – sztandar stowarzyszenia
Sztandar wykonany zgodnie z wzorem chorągwi pułkowej w piechocie, określonym w Ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Chorągiew składa się z płata w kształcie kwadratu o boku jednego metra, drzewca, głowicy i szarfy:

Płachta sztandaru 8 pp Leg. wykonana z białego adamaszku. Po obu stronach widniweje krzyż kawalerski koloru czerwonego. Na prawej stronie sztandaru, pośrodku krzyża, wieniec laurowy, wewnątrz którego orzeł w koronie. Pomiędzy ramionami krzyża wyhaftowana dewiza Wojska Polskiego „Honor i Ojczyzna”. Płachtę zdobi z trzech stron frędzla złota długości 5 cm. Do drewnianego drzewca wykonanego z jesionu – o długości 2,5 m, .Sztandar zwieńczony [głowicą] orłem w koronie, wspartym na puszce, na której umieszczona jest cyfra 8. Zdobiony dwoma szarfami szerokości 7,5 cm w kolorach białym oraz czerwonym, spływającymi wzdłuż sztandaru. Szarfy zawiązane w kokardę pod puszką z orłem, zwisając swoimi końcami aż do dolnej linii płachty sztandaru. Ich zakończenia były obszyte frędzlą złotą
Strona prawa sztandaru
W środku krzyża kawalerskiego barwy czerwonej, w złotym wieńcu z wawrzynu, godło Polski według wzoru zatwierdzonego w 1919 roku. Na białych polach pomiędzy ramionami krzyża umieszczone złote cyfry 8 wpisane wewnątrz złotych wieńców z wawrzynu – po jednej w każdym z pól.
Strona lewa sztandaru
W środku krzyża kawalerskiego barwy czerwonej, w złotym wieńcu z wawrzynu, takaż dewiza Wojska Polskiego „Honor i Ojczyzna”. Od strony drzewca w górnym białym polu pomiędzy ramionami krzyża, wewnątrz tarczy heraldycznej, odznaka 8 Pułku Piechoty Legionów w wersji oficerskiej – emaliowanej. W drugim polu górnym białym, takaż odznaka pułkowa, w tarczy heraldycznej, w wersji żołnierskiej – srebrnej. W dolnym białym polu herb Lublina – miasta fundującego sztandar. W dolnym drugim białym polu, herb Ostrowi Mazowieckiej – miasta w którym powstawał zalążek 8 pp Leg. Na górnym ramieniu krzyża, napis haftowany złotą nicią, rozpisany w kolumnie w dwa wiersze – Ostrów Mazowiecka; 15 V 1918. Na dolnym ramieniu krzyża, napis złotą nicią Lublin; 16 I 1919.


Zał 1c – pieczęć stowarzyszenia
Pieczęć ma formę krzyża Ruperta, a jej kolorystyka, zawarta w 12 promieniach w centralnym medalionie, nawiązywała do barw munduru piechoty (kolor granatowy z żółtymi wyłogami). Pośrodku tego medalionu znajduje się cyfra 8, oznaczająca numer pułku, a na białych ramionach krzyża rozpisany napis „P.P. Leg” i daty 1807 oraz 1918 – nawiązujące do dat zawiązania 8 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz do powołania zalążka 8 pp Leg. na terenie Ostrowi Mazowieckiej , na górnej części pieczęci napis (GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ ) na dolnej części (8 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW )


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
franekdolas55
AdministratorDołączył: 03 Sty 2010
Posty: 150
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: parczew/lubartów

PostWysłany: Pią 19:40, 12 Gru 2014    Temat postu:

lista członków stowarzyszenia na dzień 11-12-2014
Kamil Zydlewski
Monika Zydlewska
Karol Żmuda
Kwiatkowski Włodzimierz
Błyskun Daniel
Maciej Król
Szkuat Joanna
Król Justyna
Lech Koksa
Gerard Czylej
Jerzy Sikora
Jakub Piętka
Grzegorz Jeżowski
Małgorzata Koksa
Wojciech Bogutyn


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.grh8ppleg.fora.pl Strona Główna -> DLA: CHĘTNI DO GRUPY Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo

Elveron phpBB theme/template by Ulf Frisk and Michael Schaeffer
Copyright Š Ulf Frisk, Michael Schaeffer 2004


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Regulamin